Algemene voorwaarden iTV Media B.V.

van toepassing op overeenkomsten met Adverteerders en Opdrachtgevers

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid voorwaarden
 3. Openbaarmaking en wijziging
 4. Aanbod en totstandkoming overeenkomsten
 5. Voorwaarden Reclame-uiting
 6. Opschorting en afwijzing Reclame-uiting
 7. Rechten van derden/ vrijwaring
 8. Overdraagbaarheid rechten
 9. Tijdstip en datum van uitzending, datum van plaatsing
 10. Specifieke bepalingen Online marketing
 11. Specifieke bepalingen SEO (Search Engine Optimazation)
 12. Specifieke bepalingen SEA (Search Engine Advertising)
 13. Specifieke bepalingen Social Media
 14. Tarieven
 15. Betalingsvoorwaarden
 16. Intellectuele Eigendom
 17. Overmacht
 18. Aansprakelijkheid
 19. Ontbinding en opschorting
 20. Geheimhouding en privacy
 21. Onderhandelingsplicht bij geschillen
 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer iTV Media BV (nader te noemen Opdrachtnemer) en haar klanten (nader te noemen Opdrachtgever).
 • Reclame-uiting: alle exposure-vormen in de media in de breedste zin van het woord die geëigend en bestemd zijn om uitgezonden of geplaatst te worden via de verschillende media van de media-exploitant.
 • Media-exploitant: rechtspersonen die reclameruimte in welke vorm of hoedanigheid dan ook aanbieden aan derden.
 • Opdrachtgevers: bedrijven die, via bemiddeling van Opdrachtnemer, reclameruimte inkopen op diverse media van Media-exploitanten dan wel advies wensen op gebied van marketing en communicatie.
 • Opdrachtnemer: is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Hilversum, geregistreerd bij het handelsregister onder nummer
 • Overeenkomsten: alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgevers, alsmede al die handelingen die strekken tot het aangaan van een overeenkomst.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, contracten en overeenkomsten gesloten tussen Opdrachtnemer en haar (eventuele) Opdrachtgevers. Deze gelden op alle door Opdrachtnemer geleverde diensten, producten of goederen.

2.2     Van de Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst afgeweken worden.

2.3     Eventuele Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

2.4    Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd met dwingend recht blijken te zijn, blijven de voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor de nietige of vernietigde bepalingen zullen in overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever nieuwe bepalingen opgesteld worden.

 

Artikel 3: Openbaarmaking,wijziging

3.1     De Algemene Voorwaarden zijn openbaar en voor een ieder te verkrijgen ten kantore van Opdrachtnemer, bij de Kamer van Koophandel en staan tevens op haar website www.itvm.nl

3.2     Opdrachtnemer is bevoegd wijziging(en) in deze voorwaarden aan te brengen. Één maand voor intreding van de wijzing(en) zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte stellen van de wijziging(en).

3.3     Binnen veertien (14) dagen na deze bekendmaking is de Opdrachtgever bevoegd schriftelijk en onder opgave van rechtvaardigende redenen de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding bij opzegging van de Opdrachtgever in dit verband.

3.4     Indien Opdrachtnemer binnen 14 dagen na de schriftelijke opzegging van Opdrachtgever deze schriftelijk informeert dat de gronden de opzegging naar redelijkheid niet rechtvaardigen, bestaat vanaf dat moment de onderhandelingsplicht als bedoeld in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4: Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

4.1     Iedere aanbieding tot het tot stand komen van een Overeenkomst gedaan door Opdrachtnemer geldt als een vrijblijvend aanbod.

4.2     Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na datering van de betreffende offerte, tenzij anders aangegeven. Offertes dienen binnen deze termijn per brief of per e-mail door Opdrachtgever bevestigd te worden alvorens Opdrachtnemer de opdracht aanvaardt.

4.3     Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van het geoffreerde project het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

 

Artikel 5: Voorwaarden reclame-uiting

5.1     Indien voor de uitvoering van een opdracht/order en/of materialen benodigd zijn, staat Opdrachtgever in voor tijdige aanlevering daarvan aan Opdrachtnemer of, indien zulks is overeengekomen, aanlevering aan derden.

5.2     In geval van enige tekortkoming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer bevoegd de werkzaamheden die overeengekomen zijn op te schorten, ongeacht de aard daarvan en ongeacht of deze samenhangen met de doelen van Opdrachtgever, dan wel Opdrachtgever hier van hinder of schade zal ondervinden.

5.3     De Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer en de Media-exploitant dat iedere Reclame-uiting die wordt aangeleverd, voldoet aan alle relevante wettelijke regelingen en verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de Mediawet. Tevens garandeert de Opdrachtgever dat alle Reclame-uitingen niet in strijd zijn met de waarheid, maatschappelijke normen en waarden, de goede smaak en fatsoen en/of de openbare orde of goede zeden.

5.4     Indien in strijd wordt gehandeld met bovenstaande bepalingen, vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer, en voor zover nodig de Media-exploitant, voor alle schade en kosten (inclusief proceskosten, kosten voor juridische bijstand, rente en annuleringskosten) die daaruit voortvloeien voor Opdrachtnemer.

 

Artikel 6: Opschorting en afwijzing Reclame-uiting

6.1     Indien Opdrachtnemer of de Media-exploitant van oordeel is dat één of meer van de bepalingen van het vorige artikel overtreden wordt, heeft zij het recht om de Reclame-uiting met onmiddellijke ingang op te schorten of te annuleren, zonder daarvan mededeling te doen aan de Opdrachtgever. Kosten voor annulering of opschorting komen voor rekening van de Opdrachtgever.

6.2     Indien Opdrachtnemer of de Media-exploitant van oordeel is dat een Reclame-uiting van dien aard is dat uitzending of plaatsing daarvan niet toelaatbaar is of daartegen gegronde bezwaren of protesten kenbaar zijn gemaakt of te verwachten zijn, heeft Opdrachtnemer het recht de Reclame-uiting niet (meer) te doen uitzenden c.q. te plaatsen. Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever daarvan binnen een redelijke termijn van op de hoogte. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door een wederpartij of een derde, voor zover die schade is ontstaan als gevolg van een opschorting of annulering op grond van dit artikel..      

 

Artikel 7: Rechten van derden/vrijwaring

7.1     De Opdrachtgever garandeert geen inbreuk te maken op rechten van derden door middel van een Reclame-uiting. Hieronder in ieder geval inbegrepen privacy, handelsnamen, merkrechten, auteursrechten, portretrechten en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom. Voorts garandeert de Opdrachtgever bevoegd te zijn, in de meest ruime zin van het woord, de Reclame-uiting openbaar te maken en te verveelvoudigen.

7.2    De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en de Media-exploitant zowel in als buiten rechte tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade en kosten die derden jegens Opdrachtnemer instellen. De Opdrachtgever zal alle daaraan verbonden kosten (inclusief proceskosten, kosten van juridische bijstand en rente) die Opdrachtnemer terzake maakt, vergoeden.

 

Artikel 8: Overdraagbaarheid rechten

8.1     Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer enig recht of verplichting voortvloeiende uit een overeenkomst over te dragen of af te staan aan derden.

 

Artikel 9: Datum van uitzending, datum van plaatsing

9.1     Iedere door Opdrachtnemer of Media-exploitant gedane toezegging met betrekking tot tijdstip en datum van uitzending en/of plaatsing van de Reclame-uiting geldt slechts als een indicatie tenzij deze in een schriftelijke overeenkomst met de exploitant is vastgelegd. Van deze indicatie kan worden afgeweken. De marge in welke mate afgeweken kan worden, wordt bepaald aan de hand van omstandigheden van het geval en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

9.2     Indien door toedoen van technisch of menselijk falen bij de Media-exploitant de Reclame-uiting niet op het oorspronkelijke datumen/of tijdstip met inachtneming van de redelijke marge kan worden uitgezonden, dan wel op de betreffende datum kan worden geplaatst, is Opdrachtnemer – als tussenpersoon – niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade en kosten aan de zijde van de Opdrachtgever.

9.3     Indien de Reclame-uiting niet op het oorspronkelijke datum en/of tijdstip met inachtneming van de redelijke marge kan worden uitgezonden of geplaatst door toedoen van technisch of menselijk falen bij Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, naar haar beste vermogen zo spoedig mogelijk trachten om een voor de Opdrachtgever zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden.

9.4     Voor zover in rechte wordt vastgesteld dat Opdrachtnemer desondanks aansprakelijk zou zijn van de schade die mocht ontstaan als gevolg van door haar niet naar behoren geleverde diensten, dan zal aansprakelijkheid beperkt blijven tot maximaal het factuurbedrag dat in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever met betrekking tot de niet (goed) geleverde dienst.

 

Artikel 10: specifieke bepalingen Online Marketing

10.1    Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht naar beste kunnen uit te voeren.

10.2   Opdrachtnemer zal nimmer garanties geven met betrekking tot omzet, winst, aantallen bezoekers, offertes, aanvragen, contacten of andere omzetgerelateerde zaken voortvloeiend uit welk product dan ook. Opdrachtnemer kan om die reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld dan wel in gebreke worden gesteld vanwege tegenvallende verkoopresultaten of andere omzetgerelateerde resultaten, voortvloeiend uit de geleverde diensten of producten van Opdrachtnemer.

 

Artikel 11: specifieke bepalingen SEO (Search Engine Optimization)

11.1    Opdrachtgever mag verwachten dat Opdrachtnemer zich marktconform inspant conform de in de overeenkomst gemaakte afspraken met Opdrachtnemer. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting, niet om een resultaatsverplichting.

11.2   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien bepaalde SEO-werkzaamheden niet verricht kunnen worden omdat het door de Opdrachtgever gebruikte CMS beperkt is en binnen het CMS verrichtingen niet mogelijk blijken te zijn.

11.3   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien werkzaamheden niet of niet tijdig verricht kunnen worden doordat medewerking/contact/input van Opdrachtgever dan wel de webbouwer of andere Opdrachtnemer, bij wie de betreffende inspanningsverplichting ligt, uitblijft.

11.4   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (negatieve) gevolgen in de campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website door Opdrachtgever en/of derden niet uit de sfeer van Opdrachtgever.

11.5   Opdrachtgever ontvangt op regelmatige basis rapportages aangaande de binnen de overeenkomst vastgelegde werkzaamheden.

11.6   Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de tijdens de contractduur door haar voor Opdrachtgever op haar partnernetwerk dan wel via relaties of klanten van Opdrachtnemer verkregen links bij beëindiging van de overeenkomst te verwijderen.

11.7   Na beëindiging van de overeenkomst worden ten behoeve van optimalisatie on site gepleegde aanpassingen in stand gelaten; die kunnen dan niet meer kostenloos teruggezet of aangepast worden.

11.8   Aan zoekwoordposities die worden gemeten en gerapporteerd kunnen geen rechten worden ontleend. Deze posities worden op een zo objectief mogelijke manier gemeten, maar kunnen door het algoritme van Google per gebruiker en/of locatie verschillen.

11.9   Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor content die ten behoeve van Opdrachtgever op internet wordt geplaatst. Door het aangaan van een SEO overeenkomst gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever content plaatst en dat Opdrachtgever te allen tijde daarvoor verantwoordelijk blijft. Content wordt voorafgaande aan plaatsing ter controle aan Opdrachtgever gemaild. Na goedkeuring zal deze worden geplaatst.

11.10  Opdrachtgever gaat akkoord met bestedingen uit het beschikbare budget voor fotokosten. Opdrachtnemer bepaalt wanneer en hoe vaak beeldmateriaal wordt ingekocht. Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor beeldmateriaal dat Opdrachtgever zelf aanlevert als ook voor beeldmateriaal dat is uitgekozen uit de door Opdrachtnemer aangewezen ‘websites zonder auteursrechten op foto’s’.

11.11  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het gebruik van foto-, video- en geluidsmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld op de website van Opdrachtgever of via externe kanalen die gelieerd zijn aan het bedrijf van Opdrachtgever (ingericht en onderhouden door Opdrachtnemer zoals social media kanalen, externe blogposts, externe artikelen), alsmede de hosting indien en voorzover direct of indirect verzorgd door Opdrachtnemer.

11.12  Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de posts op Social Media & Online Presence kanalen/accounts.

11.13  Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de snelheid van een heroverweging (automatisch & manueel) op basis van een eerder toegekende penalty.

11.14  Opdrachtnemer is jegens Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor penalties, daling van posities, daling van traffic, verminderen van conversies dan wel van website- /webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen zoals van een algoritmewijziging of van werkzaamheden aan de website

11.15  Indien de betreffende website niet in beheer is van Opdrachtnemer is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de inlog van ftp, cms, controlpanel alsmede van webmastertools / analytics en andere benodigde accounts zoals de aanwezige Social Mediakanalen.

11.16  Social Mediakanalen die ten behoeve van SEO-werkzaamheden voor Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden opgezet kunnen na beëindiging van het contract in overleg worden overgedragen. Dit geldt niet voor betaalde Social Media accounts en platformen die Opdrachtnemer heeft opgezet voor gebruik door meerdere Opdrachtgever en ook niet voor het gebruik van de accounts voor Online Presence.

11.17  Opdrachtnemer verricht haar diensten niet op basis van no cure no pay doch uitsluitend op basis van vaste voor af overeengekomen tarieven. De kosten van werkzaamheden die binnen de overeenkomst door derden gedaan moeten worden komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12: specifieke bepalingen SEA (Search Engine Advertising)

12.1   Opdrachtgever mag verwachten dat Opdrachtnemer zich marktconform inspant conform de in de overeenkomst gemaakte afspraken met Opdrachtnemer. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting, niet om een resultaatsverplichting.

12.2   Opdrachtgever ontvangt op regelmatige basis rapportages aangaande de binnen de overeenkomst vastgelegde werkzaamheden.

12.3   Rapportage is uitsluitend mogelijk middels koppeling met analytics. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van inlog-analytics.

12.3   Indien Opdrachtgever zijn campagne/account wil opschorten dan wel geen budget (meer) heeft blijft de managementfee verschuldigd onafhankelijk van de vraag of de campagne wel of niet aanstaat.

12.4   Indien Opdrachtnemer een account opzet waarbij Opdrachtnemer ook de kosten hiervan betaalt blijft dit account eigendom van Opdrachtnemer; het kan ook na beëindiging van het contract niet worden overgedragen.

12.5   Indien Opdrachtnemer in Opdracht van Opdrachtgever een account aanmaakt en Opdrachtgever rechtstreeks met Google afrekent wordt Opdrachtgever eigenaar van het account.

12.6   Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de volledige SEA-campagne, waaronder gebruikte zoekwoorden en teksten van advertenties.

12.7   Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afgekeurde advertentieteksten, gederfde omzet voor het niet live staan van een campagne, vermindering van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen.

12.8   AdWords is een advertentieprogramma van Google en niet van Opdrachtnemer. Deze onderhoudt en optimaliseert een campagne zo goed mogelijk maar is hierbij altijd afhankelijk van hoe dit programma zich gedraagt. Opdrachtgever dient zich te houden aan de regelgeving van Google Adwords.

12.9   Posities met AdWords ontstaan op basis van een biedsysteem, waardoor Opdrachtnemer nooit garanties op bepaalde posities kan geven.

12.10  Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de contractsduur te adverteren of te laten adverteren op zoekmachines waarop Opdrachtnemer een campagne voor Opdrachtgever heeft lopen met advertenties die linken naar dezelfde website(s) als de advertenties die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever geplaatst heeft.

12.11  Het uitvoeren van werkzaamheden door derden (webbouwers) of door Opdrachtgever zelf aan de website ten gunste van de SEA-campagne (plaatsen van scripts ten behoeve van meten conversies, analytics etc.) gebeurt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en niet van die van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het missen van data indien een script niet (goed) geplaatst is door Opdrachtgever/webbouwer of externe partij.

12.12  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien bepaalde AdWords-functionaliteiten niet in werking gesteld kunnen worden vanwege beperkingen van de website/CMS dan wel vanwege de beperking van de producten van de Opdrachtgever (zoals bij producten zonder EAN-nummers).

12.13  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen in campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website of in de AdWords campagne door Opdrachtgever en/of derden.

 

Artikel 13: specifieke bepalingen Social Media

13.1    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: – de rechten op (visuele) content (foto’s, video’s) die wordt geplaatst op de social media kanalen van Opdrachtgever; – het (onrechtmatig) noemen van beschermde merknamen op de social media kanalen van Opdrachtgever; – eventuele imagoschade ontstaan door geplaatste berichten op de social media kanalen van Opdrachtgever.

13.2   Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitkeren van prijzen ten behoeve van winacties op de social media kanalen van Opdrachtgever.

 

Artikel 14: Tarieven

14.1   Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.2   Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen voor de opdracht en/of project, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

14.3   Bij opdrachten met een looptijd vanaf 12 maanden zullen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht. Opdrachten met een kortere looptijd worden conform de uitgangspunten in de offerte/overeenkomst gefactureerd.

14.4   De gehanteerde prijzen kunnen periodiek worden herzien (in beginsel per 1 januari en of 1 juli van ieder jaar) aan de hand van loon- en inflatiecijfers.

14.5   Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc.

14.6   Indien zich na het sluiten van de overeenkomst en vóór de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen (verder) aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

 

Artikel 15: Betalingsvoorwaarden

15.1   De betaling van de facturen dient, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegde afspraken, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, met dien verstande dat te allen tijde het verschuldigde bedrag vóór de uitzending of plaatsing door Opdrachtnemer dient te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer c.q. de Media-exploitant de vrijheid heeft om uitzending dan wel plaatsing van de Reclame-uiting te weigeren.

15.2   Het is de Opdrachtgever niet toegestaan eventuele schulden aan Opdrachtnemer te verrekenen met eventuele vorderingen op Opdrachtnemer.

15.3   Opdrachtnemer is bevoegd aan de Opdrachtgever, en zonodig aan derden, nadere gegevens te vragen omtrent de kredietwaardigheid. De Opdrachtgever is verplicht ten genoege van Opdrachtnemer de gevraagde gegevens te verstrekken. Afhankelijk van de uitkomst van de kredietwaardigheid en afspraken met de exploitant en/of leveranciers worden de betalingscondities in de overeenkomst vermeld.

 

Artikel 16 : Intellectuele eigendom

16.1    Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten berusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

16.2   Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer dan wel voortvloeit uit het doel van het project.

16.3   Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten ter vervulling van het project blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop van het project of opzegging van het contract kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.

16.4   Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en documenten.

16.5   Opdrachtnemer behoudt het recht de bij de uOpdrachtnemeroering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever bij derden terecht komt.

 

Artikel 17: Overmacht

17.1   Indien Opdrachtnemer door overmacht niet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst met Opdrachtgever kan voldoen, kan zij de nakoming van die verplichtingen opschorten of annuleren. Opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade.

17.2   Indien de overmachtsituatie meer dan één (1) maand duurt of vaststaat dat dit het geval zal zijn, hebben Opdrachtnemer en de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

17.3   Het recht van de Opdrachtgever een beroep te doen op overmacht of de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden is uitgesloten.

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1   Opdrachtnemer is een zelfstandig media communicatie advies bureau. Opdrachtnemer geeft onafhankelijk marketing, communicatie en inkoop advies voor alle vormen van communicatie en advertising.

18.2   Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tegenover derden van de inhoud van de in het vorige lid bedoelde media-uitingen.

18.3   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan door Opdrachtgever of derden geleverd materiaal tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

18.4   Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsgevolgschade, winstderving of enige overige indirecte schade noch tot vergoeding van schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Opdrachtgever.

 

Artikel 19: Annulering, Ontbinding en opschorting

19.1   De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te annuleren voordat Opdrachtnemer met de uitvoering daarvan aanvang heeft gemaakt, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer, mits Opdrachtgever de kosten vergoedt welke door Opdrachtnemer ter voorbereiding van de uitvoering van de order/overeenkomst heeft gemaakt. Daaronder wordt begrepen de vergoeding ter zake kosten van ingekochte zaken en diensten die door Opdrachtnemer is besteed aan de voorbereiding van de uitvoering van de overeenkomst en de voorbereidingen van de totstandkoming van de overeenkomst.

19.2   Indien de opdrachtgever in verzuim is, of één van de in lid 2 genoemde gevallen zich voordoet, zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van iedere overeenkomst met de Opdrachtgever op te schorten en geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorafgaande doet niets af aan overige rechten van opdrachtnemer op grond van de wet en de overeenkomst.

19.3   Indien de Opdrachtgever een schuldsanering met haar crediteuren treft, surseance van betaling verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard of in liquidatie treedt, alsmede indien te hare laste executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd dat niet binnen veertien (14) dagen wordt opgeheven, zullen alle overeenkomsten geacht te worden van rechtswege te zijn ontbonden, tenzij Opdrachtnemer binnen redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen.

 

Artikel 20: Geheimhouding

20.1   De Opdrachtgever erkent het strikt vertrouwelijke karakter van de overeenkomst en van alle onder deze overeenkomst en totstandkoming daarvan verstrekte informatie. De opdrachtgever zal die informatie op geen enkele wijze bekend maken aan derden. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan.

20.2   Schending van deze geheimhoudingsplicht op enigerlei wijze leidt tot verschuldigdheid tot betaling van de opdrachtgever aan opdrachtnemer van de geleden schade.

20.3   Opdrachtnemer houdt zich aan de wettelijk voorgeschreven regelgeving aangaande privacy vastgelegd in de privacy verklaring van opdrachtnemer. Deze is in te zien op de website van opdrachtnemer middels vermelde link: Privacy AVG 2018.

 

Artikel 21: Onderhandelingsplicht bij geschillen

21.1   Bij ieder geschil dat ontstaat in verband met de Overeenkomst zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot een minnelijke regeling ter oplossing van het geschil te komen.

 

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1   Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden, voor zover niet ander door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam. Opdrachtnemer is bevoegd vorderingen, als dan niet gelijktijdig, tegen de opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijk colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

 

Artikel 23: Deponering

23.1    Onderhavige algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Gooi, Eem- en Flevoland te Hilversum.